Pravilnici

NOVO

Novi Katalog vrste prihoda (Sl.Glasnik br.132 od 30.12.2021.)

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 132/2021)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i nacinu dostave pratece i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, nacinu i postupku elektronskog evidentiranja obracuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i nacinu primene standarda elektronskog fakturisanja (Sl. glasnik RS 129/2021)

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nacinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, nacinu pristupanja i koriscenja sistema elektronskih faktura i nacinu koriscenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura (Sl. glasnik RS 129/2021)

Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 127/2021)

Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 37/2021)

Novi Katalog vrste prihoda - od 31.12.2019 (Sl.Glasnik br.96 od 31.12.2019.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 96/2019) - važi od 31.12.2019.

Pravilnik o obrascu zahteva za povracaj placenih poreza i doprinosa po osnovu olaksica za zaposljavanje - Obrazac PPD (Sl.glasnik RS broj 3/2020) - vazi od 25.01.2020.

Novi Katalog vrste prihoda - od 29.12.2018 (Sl.Glasnik br.104 od 28.12.2018.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 104/2018) - važi od 29.12.2018.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 60/2018)

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sl. glasnik RS 60/2018)

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura - važi od 08.08.2018. (Sl. glasnik RS 59/2018)

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 17.03.2018.

Novi Katalog vrste prihoda - od 17.03.2018

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 01.04.2018.

Katalog vrste prihoda za obrazac PDPO/S i PP KDZN

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostavaruju nerezidenta i rezidentna lica (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 14/2016) - sadrzi NOVI KATALOG VRSTE PRIHODA

Pravilnik o evidenciji prometa (Sl.Glasnik 99/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 84/2015)

Promet robe i usluga

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrdivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (Sl.Glasnik 95/2012)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (Sl.Glasnik 4/2012)

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata

Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga - preciscen tekst - azurno zakljucno sa Sl.Glasnik br.109/09

PDV

Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV (Sl.Glasnik 120/12)

Pravilnik o nacinu podnosenja poreske prijave elektronskim putem(Sl.Glasnik 18/2012)

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o PDV

Pravilnik o utvrdjivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o PDV

Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra promenom namene stambenog objekta, kao i o nacinu i postupku utvrdjivanja i placanja razlike PDV u slucaju promene namene objekta

Pravilnik o utvrdjivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV -azurno sa (Sl.Glasnik 29/11)

Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV

Pravilnik o nacinu utvrdjivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Pravilnik o nacinu utvrdjivanja, placanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadrzaju zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku

Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu utvrdjivanja srazmernog poreskog odbitka i sprovodjenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti

Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu sprovodjenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju placenog PDV

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povracaj PDV i o nacinu i postupku refakcije PDV - azurno sa (Sl.Glasnik 63/07)

Pravilnik o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrzini poreske prijave PDV - azurno sa (Sl.Glasnik 120/08)

Pravilnik o dopuni pravilnika o nacinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza - azurno sa (Sl.Glasnik 24/11)

Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pruzanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrdjivanju uobicajenih kolicina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti

Pravilnik o utvrdjivanju novoizgradjenih gradjevniskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata ciji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV

Pravilnik o utvrdjivanju dobara koja se smatraju umetnickim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

Pravilnik odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

Pravilnik o kriterijumima za odredjivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama poreza za koje CVPO izvrsava poslove iz nadleznosti Poreske Uprave

Pravilnik o nacinu podnosenja poreske prijave elektronskim putem

Dobit Preduzeca

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 13/2012)

Pravilnik izmenama i dopunama Pravilnika o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca

Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznike poreza na dobit preduzeca

Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit preduzeca

Fiskalne kase

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama

Pravilnik o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama

Akcize

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize (Sl.Glasnik 56/2013)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadržini i nacinu vodenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize (Sl.Glasnik 95/2012)

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, nacinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladiste i vodjenje evidencije u akciznom skladistu

Pravilnik o sadrzini, vrsti podataka i nacinu vodjenja registra proizvodjaca alkoholnih pica

Pravilnik o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadrzini i nacinu vodjenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize

Pravilnik o nacinu i postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvodjaca koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji

Socijalno osiguranje

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (Sl.Glasnik 61/2013)

Pravilnik o obrascu pojedinacne poreske prijave (PPP) o obracunatom i placenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

Pravilnik o obrascu prijave za utvrdjivanje obaveze doprinosa za obavezno osiguranje za samostalne umetnike

Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima o znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana za prihode od samostalne delatnosti

Radni odnos i Prihodi gradjana

NOVO - Katalog vrste prihoda (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

PRAVILNIK o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (S.Glasnik 77/13)

Pravilnik o Poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 118/13)
Napomena: Pripadajuce obrasce PPP-PD i PPP-PO mozete pronaci na stranici Obrasci

Šifarnik vrste prihoda zarada 26.12.2013. - izmene označene crvnenim slovima

Šifarnik vrste prihoda van radnog odnosa - izmene od 26.12.2013.godine

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (13.01.2014)

Predlog izmene Pravilnika o Poreskoj prijavi za porez po odbitku - predlog prečišćenog teksta

Predlog izmene Kataloga vrste prihoda - predlog izmene

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 74/2013)

Katalog vrsta prihoda - dodatak uz Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 74/2013)

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (Sl.Glasnik 61/2013)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik (Sl.Glasnik 56/2013)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (Sl.Glasnik 61/2013)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi - preciscen tekst (Sl.Glasnik 16/13)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalne delatnosti (Sl.Glasnik 13/2012)

Pravilnik o pravilima ponasanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zastitom od zlostavljanja na radu (Sl.Glasnik 62/10)

Pravilnik o postupku mirnog resavanja radnog spora - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 84/05)

Pravilnik o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini

Pravilnik o sadrzini prijave za upis u Registar poslodavaca

Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje lica sa invaliditetom

Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje pripravnika i lica mladjih od 30 godina

Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mladja od 30 godina

Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje lica starijih od 45 godina

Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje novih radnika iz clana 21b Zakona o porezu na dohodak gradjana

Pravilnik o nacinu i postupku utvrdjivanja poreske osnovice poreza na dohodak gradjana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na prihode gradjana

Ostalo

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl. glasnik 20/2014)

Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru za privredna drustva,zadruge i preduzetnike (Sl.Glasnik 118/2013)

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl.Glasnik 48/2013)

Pravila racunske i logicke kontrole finansijskih izvestaja za privredna drustva i zadruge, druga pravna lica, preduzetnike, ogranke stranih pravnih lica i davaoce finansijskog lizinga

Pravilnik o nacinu obracunavanja poreza na premije nezivotnih osiguranja i o sadrzini i nacinu vodjenja evidencije koja obezbedjuje vrsenje kontrole obracuna i placanja poreza na premije nezivotnih osiguranja

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku i pripadajucim doprinosima od strane fizickog lica kao poreskog obveznika

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoci za unistenja i ostecenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoci, stipendija i kredita ucenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobodjenje za primanja po osnovu solidarne pomoci za slucaj bolesti

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica

Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdjivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o nacinu utvrdjivanja pocetne vrednosti zaplenjene nepokretnosti poreskog obveznika

Pravilnik o postupku sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (PIB)

Pravilnik o nacinu i uslovima za placanje poreske obaveze putem kompenzacije

Pravilnik o placanju pojedinih poreza preko poreske blagajne

Vesti

Istorija promena na InfUse sajtu

azurirano 24.01.2022.

Narodna Skupstina Srbije - aktuelno

dnevno azurirano

Narodna Skupstina Srbije - predlozi

dnevno azurirano

Kursna lista

Vremenska prognoza