Istorija promena na InfUse sajtu

poslednja promena |24.01.2022
 

Poslednje dodato na sajt

Dopunjen spisak svih zemalja sa kojima Srbija primenjuje ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Od 01.01.2022. u primeni su ugovori sa jos dve drzave - Japan i Singapur

pogledaj sve Medjunarodne ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Delatnosti koje su oslobodjene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koje imaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja (od 01.05.2022)

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja (Sl. glasnik RS 117/2021)

Novi Katalog vrste prihoda (Sl.Glasnik br.132 od 30.12.2021.)

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 132/2021)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i nacinu dostave pratece i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, nacinu i postupku elektronskog evidentiranja obracuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i nacinu primene standarda elektronskog fakturisanja (Sl. glasnik RS 129/2021)

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nacinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, nacinu pristupanja i koriscenja sistema elektronskih faktura i nacinu koriscenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura (Sl. glasnik RS 129/2021)

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i nacinu koriscenja sistema za upravljanje fakturama (Sl. glasnik RS 129/2021

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i nacinu cuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i nacinu obezbedjivanja verodostojnosti i integriteta sadrzine faktura u papirnom obliku (Sl. glasnik RS 129/2021

Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 127/2021)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 118/2021) - VAZI OD 17.12.2021.

Zakon o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 118/2021)

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju - VAZI OD 01.06.2021. (Sl.Glasnik 52/2021)

Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 37/2021)

Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl.Glasnik 44/2021)

Zakon o racunovodstvu - preciscen tekst (Sl.Glasnik 73/2019 i 44/2021)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik 44/2021)

Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst (Sl.Glasnik 44/2021)

Obrazac ZOPPPDV – Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac OOPPPDV – Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac PII – Potvrda o izvršenom izvozu(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac ZPPPDV – zahtev putnika za povraćaj PDV(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju PDV(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __ do __ 20__. godine(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac ZBPDV – Zahtev za bisanje iz evidencije obveznika PDV(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac PBPDV – Potvrda o bisanju iz evidencije obveznika PDV(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac REF 3 – Zahtev za tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac REF 4 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV(Sl.Glasnik 37/2021)

Obrazac IKPS – PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan(Sl.Glasnik 37/2021)

Prethodne promene

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik br.05 od 07.02.2020.

Novi Katalog vrste prihoda - od 31.12.2019
(Sl.Glasnik br.96 od 31.12.2019.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst
(Sl. glasnik RS 96/2019) - važi od 31.12.2019.

Obrazac PPD - Zahtev za povracaj placenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica
(Sl.glasnik RS broj 3/2020) - vazi od 25.01.2020.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik 86/2019)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - preciscen tekst
(Sl.Glasnik 86/2019)

Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst
(Sl.Glasnik 86/2019)

Novi Katalog vrste prihoda - od 29.12.2018 (Sl.Glasnik 104/2018)

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst
(Sl. glasnik RS 104/2018) - važi od 29.12.2018.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje-preciscen tekst (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (Sl.Glasnik 95/2018)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV (NOVO - Jul 2018.godine)
(preuzeto sa sajta Poreske uprave)

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - preciscen tekst (Sl. glasnik RS 60/2018)

Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV

Program HOPS_POPDV - Lako i jednostavno do obrasca POPDV u elektronskom obliku spremnom za podnosenje na Portalu Poreske Uprave - saznajte vise

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sl. glasnik RS 60/2018)

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura - važi od 08.08.2018. (Sl. glasnik RS 59/2018)

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst  (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 17.03.2018.

Novi Katalog vrste prihoda - od 17.03.2018

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (Sl. glasnik RS 20/2018) - važi od 01.04.2018.

Katalog vrste prihoda za obrazac PDPO/S i PP KDZN

Obrazac PDPO/S - Poreska prijava za porez na dobit po odbitku (Napomena: (od 01.03.2016. godine Obrazac PDPO/S se podnosi iskljucivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave)

Obrazac PP KDZN - Poreska prijava za porez na dobit po resenju (Napomena: (od 01.03.2016. godine Obrazac PP KDZN se podnosi iskljucivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV

Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transkacijama (Sl. glasnik RS 113/2017) - pocetak primene 01.03.2018

Zakon o porezu na dodatu vrednost - preciscen tekst (Sl.Glasnik RS 113/2017) - vazi od 01.01.2018.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima sa obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS 113/2017)

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr., 12/98, 59/98 i 74/99)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.Glasnik 106/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 106/2015)

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostavaruju nerezidenta i rezidentna lica (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku i NOVI KATALOG VRSTE PRIHODA (Sl.Glasnik 14/2016)

Pravilnik o evidenciji prometa (Sl.Glasnik 99/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu (Sl.Glasnik 86/2015)

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 84/2015)

Zakon o porezu na dodatu vrednost prečišćen tekst zaključno sa (Sl.Glasnik 83/2015)

Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 83/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 55/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (Sl.Glasnik 139/2014)

Zakon o platnim uslugama (Sl.Glasnik 139/2014)

PRAVILNIK o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade (Sl.Glasnik 90/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl.Glasnik 75/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 75/2014)

NOVO - Katalog vrste prihoda (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost PP PDV (Sl.Glasnik 66/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 57/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.Glasnik 57/2014)

Postavljena je nova verzija programa HOLD (Obracun zarada) Verziju 1.16.2 od 14.04.2015 mozete preuzeti na stranici Programi

Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti PB-2 (Sl.Glasnik 23/2014)

Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode samostalne delatnosti PPDG-1 P (Sl.Glasnik 24/2014)

Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PPDG-1 S (Sl.Glasnik 24/2014)

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl.Glasnik 20/2014)

PRAVILNIK o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (Sl.Glasnik 77/13)

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika        PP-OPO (Sl.Glasnik 77/13)

Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru za privredna drustva,zadruge i preduzetnike (Sl.Glasnik 118/13)

Pravilnik o Poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 118/13)

Šifarnik vrste prihoda zarada 26.12.2013. - izmene označene crvnenim slovima

Šifarnik vrste prihoda van radnog odnosa - izmene od 26.12.2013.godine

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (13.01.2014)

Pojedinacna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP-PD (Sl.Glasnik 118/13)

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO (Sl.Glasnik 118/13)

Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (Sl.Glasnik 98/13)

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (Sl.Glasnik 108/13)

Pojedinacna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP-PD izmena 28.11.2013 (obrazac u primeni od 01.01.2014)

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO izmena 28.11.2013 (obrazac u primeni od 01.01.2014)

Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.decembra 2013.godine PP-PD S izmena 28.11.2013 (obrazac u primeni od 01.01.2014)

Predlog izmene Pravilnika o Poreskoj prijavi za porez po odbitku - predlog prečišćenog teksta

Predlog izmene Kataloga vrste prihoda - predlog izmene

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 74/2013)

Katalog vrsta prihoda - dodatak uz Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 74/2013)

Pojedinacna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP-PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO

Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.decembra 2013.godine PP-PD S

Zakon o računovodstvu (Sl.Glasnik 62/2013)

Zakon o reviziji (Sl.Glasnik 62/2013)

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 62/2013)

Zakon o faktoringu (Sl.Glasnik 62/2013)

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl.Glasnik 59/2013)

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (Sl.Glasnik 61/2013)

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (Sl.Glasnik 61/2013)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (Sl.Glasnik 61/2013)

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize (Sl.Glasnik 56/2013)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik (Sl.Glasnik 56/2013)

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl.Glasnik 48/2013)

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade PP OD

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca PP OD-1

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika PP OD-P

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade     PP OPJ

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. zakona iznad neoporezivog iznosa PP OPJ-1

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine PP OPJ-2

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala PP OPJ-3

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari PP OPJ-4

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica PP OPJ-5

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, primanja članova organa uprave, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i dr.primanja) PP OPJ-6

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja) PP OPJ-7

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja koja po prirodi predstavljaju naknadu troškova) PP OPJ-8

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica PPDSO

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl.Glasnik 32/2013)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi - preciscen tekst (Sl.Glasnik 16/13)

Informativna poreska prijava - Obrazac IPP (Sl.Glasnik 117/2012)

Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV (Sl.Glasnik 120/12)

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost PPPDV (Sl.Glasnik 93/2012)

Potvrda o izvrsenom evidentiranju za PDV PEPDV (Sl.Glasnik 93/2012)

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV ZBPDV (Sl.Glasnik 93/2012)

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV PBPDV (Sl.Glasnik 93/2012)

Uredba o izmeni uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe (Sl.Glasnik 100/2012)

Uredba o posebnim uslovima prometa odredjene robe (Sl.Glasnik 63/2012)

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kolicini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne placa akciza

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadržini i nacinu vodenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize (Sl.Glasnik 95/2012)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrdivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (Sl.Glasnik 95/2012)

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna        „T-500" (Sl.Glasnik 94/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 93/2012)

Zapisnik o promeni poreske stope (primer popisne liste)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republickim administrativnim taksama (Sl.Glasnik 93/12)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 93/2012)

Spisak naknada (jos 63) koje su ukinute na sednici Vlade Republike Srbije odrzanoj 14.9.2012. godine

Spisak naknada koje su ukinute izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o republickim administrativnim taksama i Zakona o duvanu

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Porezu na Dodatu Vrednost (PDV)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama

Zakon o upravljanju otpadom (Sl.Glasnik 36/2009)

Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu (Sl.Glasnik 36/2009)

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl.Glasnik 83/2012)

Pravilnik o nacinu podnosenja poreske prijave elektronskim putem (Sl.Glasnik 18/12)

Uredba o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata (nezvanicno preciscen tekst) (Sl.Glasnik 15/12)

Pratece priloge uredbe mozete pronaci na stranici UREDBE

Uredba o uslovima i nacinu prebijanja dugovanja i potrazivanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izvestavanju Deviznog inspektorata o prebijanju Sl.Glasnik 14/12

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja - Indija

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja - Iran

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalne delatnosti (Sl.Glasnik 13/12)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 13/12)

Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici-pravna lica PDP-O (Sl.Glasnik 11/12)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (Sl.Glasnik 4/12)

Informacija o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa odredjene robe (ogranicenje/smanjenje stope marze)

Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 18/10)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Akcizama (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl.Glasnik 99/11)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih drustava (Sl.Glasnik 99/11)

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl.Glasnik 99/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.Glasnik 57/11)

Pravila racunske i logicke kontrole finansijskih izvestaja za privredna drustva i zadruge, druga pravna lica, preduzetnike, ogranke stranih pravnih lica i davaoce finansijskog lizinga

Vesti

Narodna Skupstina Srbije - aktuelno

dnevno azurirano

Narodna Skupstina Srbije - predlozi

dnevno azurirano

Kursna lista

Vremenska prognoza